O nas

Powstaliśmy w dniu 7 sierpnia br. jako nowe ogólnopolskie stowarzyszenie pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”. Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów; prowadzenie działalności edukacyjno – doradczej skierowanej do działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, które pełnią funkcję w organach jednostek samorządu terytorialnego, osób pełniących funkcje w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w administracji samorządowej.

W ostatnich latach wyraźnie zmieniły się uwarunkowania rozwoju społeczności lokalnej, co jest związane m.in. ze zmianami preferencji mieszkańców, postępem technologicznym (internet, telekomunikacja, transport…) oraz przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Odchodzi się od rozwoju w rozumieniu miast, wsi, powiatów, województw, metropolii. Mówi się o obszarach funkcjonalnych obejmujących tereny niezamykające się w granicach administracyjnych.

Praktyczny wymiar to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Nowoczesne zarządzanie wymaga partnerskiej współpracy na poziomie horyzontalnym (pomiędzy gminami) oraz wertykalnym (pomiędzy gminą, powiatem, regionem). Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy mocno ograniczają współpracę JST na różnych poziomach, a dotychczasowe korporacje samorządowe łączą JST o zbliżonym charakterze (związek miast, związek powiatów, związek gmin wiejskich, itd.).

Związek Samorządów Polskich (ZSP) ma zadanie reprezentować JST wszystkich szczebli, co w sposób naturalny odzwierciedla obecny kierunek rozwoju samorządności. Stowarzyszenie kładzie jeszcze większy nacisk na współpracę, dobro wspólne oraz mieszkańca, który przecież jednocześnie jest członkiem samorządu gminnego, powiatowego  i  wojewódzkiego.

Mając na uwadze zbliżone cele statutowe, deklarujemy wolę współpracy ze wszystkimi podmiotami którym przyświecają chęć działania na rzecz lokalnych społeczności i dalsze dążenie do szeroko rozumianego rozwoju. Jako przedstawiciele środowisk samorządowych chcemy wspierać dobre inicjatywy i działania, inicjować dobre zmiany, promować obiektywizm oraz chęć pracy na rzecz lokalnych społeczeństw.  

Zarząd.

 

Link: Jak przystąpić do Związku Samorządów Polskich.